ћирилица | latinica

19/03/2018 11:19
Nalazite se na: Početna » Dokumenti i propisi » Dokumenti

Dokumenti

-Memorandum o saradnji RUCZRS i RHMZRS

-Plan i program obuke pripadnika civilne zaštite,radnika republičkih i drugih organa uprave iz oblasti gašenja požara otvorenog prostora

-Plan deminiranja za 2016. godinu  – faza 18

– Pregled rezultata sektora za deminiranje

Hyogo okvir za djelovanje  2005-2015

–  Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade R Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

SARADNJA U OBLASTI ZAŠTITE I SPASAVANJA NA REGIONALNOM NIVOU ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE
Zemlje jugoistočne Evrope posvećuju regionalnoj saradnji po pitanjima zaštite i spasavanja značajnu pažnju, imajući u vidu geografsku povezanost a i veze koje su ranije imale u regiji i u bivšoj Jugoslaviji.
Usljed poznatih okolnosti ova saradnja je u bliskoj prošlosti bila na veoma niskom nivou ali se potreba saradnje na još višem nivou, sve više nametala i kao potreba i kao imperativ integracija na putu ka EU . Regionalna saradnja daje podstrek saradnji država regije u područjima od zajedničkog interesa koje imaju za cilj jačanje sposobnosti regije da se nosi s posljedicama katastrofa. Ova regionalna saradnja odvija se na bilateralnom planu ali i u sklopu regionalnih organizacija, poput Vijeća za regionalnu saradnju (RCC). Pod okriljem RCC-a provodi se regionalna saradnja u okviru Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa (DPPI) .
Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa (DPPI)
Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa (DPPI/DPPI ), proizašla je iz aktivnosti unutar III radnog stola Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu (SPSEE). Sve aktivnosti DPPI-a koordiniše Sekretarijat RCC-a koji je od 2005. godine uspostavljen u Sarajevu, BiH. DPPI u pripremi i sprovođenju projekata neposredno sarađuje s međunarodnim organizacijama (NATO, UN, IFRC, EU, OSCE), te nacionalnim službama za zaštitu i spasavanje Kraljevine Danske (DEMA) i Kraljevine Švedske (SRSA). Inicijative Pakta stabilnosti, poput DPPI, koje su prepoznate od strane država članica kao važan faktor za razvijanje regionalne saradnje, prešle su u regionalno vlasništvo.
Izvorne potpisnice navedenog Memoranduma o razumijevanju su Republika Albanija, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Crna Gora, Rumunija i Republika Slovenija, a u Sofiji 8. aprila 2008. godine potpisale su ga i Bosna i Hercegovina i Republika Turska, a nešto kasnije i Srbija.
Glavni ciljevi DPPI
– Prvi i glavni cilj DPPI je njegova uloga u međunarodnim odnosima, jačanje dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti putem razmjene informacija, naučenih lekcija i najbolje prakse u području upravljanja katastrofama.
– Drugi cilj se odnosi na saradnju između DPPI partnera zemalja u skladu sa proširenjem i pridruživanjem EU i procesa evroatlantskih integracija u jugoistočnoj Evropi.
– Treći cilj je da se zemljama DPPI-a pruži podrška i da se ohrabre da razvijaju, usvajaju ili sprovode zakonske okvire iz oblasti upravljanja u katastrofama, zakone o zaštiti okoline, zakone za sprječavanje i ublažavanje katastrofe u skladu sa smjernicama i praksama prihvaćenih u međunarodnoj zajednici. Posljednji cilj je više globalan, kako bi se pomogle i potaknule zemlje u regiji za sprovođenje Hyogo okvirnog plana djelovanja 2005 – 2015.
Aktivnosti unutar DPPI SEE
U posljednjih osam godina, DPPI partneri su inicirali, razvijali i implementirali (ili su još uvijek u fazi sprovođenja) različite prijedloge projekata, jačanje regionalne saradnje kroz koordinaciju i korištenje međunarodno priznate metodologije. Realizovani multinacionalni projekti koji su do sada provedeni u okvirima DPPI mogu se razvrstati u nekoliko grupa projekata:
1. To su projekti edukacije u okviru DMT programa, kroz koje je u proteklih pet godina prošlo oko 500 polaznika iz zemalja regije. Kursevi su organizovani u više zemalja regije, Sloveniji, Hrvatskoj, Albaniji, Makedoniji, Bugarskoj, Moldaviji, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. DMTP se svakako nastavlja i u budućem razdoblju, uz promjene nekih učesnika i modifikacije tema i programa u skladu sa promijenjenim, novim uslovima i savremenijim potrebama zemalja regije.
2. Regionalni projekti jačanja prekogranične saradnje su osnivanje, opremanje i osposobljavanje zajedničke jedinice Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske za gašenje požara na otvorenom prostoru.
3. Regionalni projekti koje zemlje regije sprovode u proteklih nekoliko godina kroz DPPI u saradnji s drugim međunarodnim asocijacijama. To je prvo projekat harmonizacije seizmičkih mapa za cijelu regiju, koji se provodi u saradnji sa NATO-om i UN ISDR-om. Takođe su pokrenuti i drugi projekti u saradnji sa UN ISDR, u cilju postizanja pune harmonizacije sistema zaštite i spasavanja. Prvi korak je izrada regionalne procjene rizika od katastrofa koja bi trebala biti izrađena uz podršku Svjetske banke i institucija EU.
4. Pojedine inicijative zemalja članica, kao što je hrvatski prijedlog uspostavljanja regionalnog centra za osposobljavanje vatrogasnih kadrova.
Partneri
Zainteresovane zemlje i međunarodne organizacije/institucije mogu postati partneri DPPI SEE i/ili donatori, te učestvovati u aktivnostima DPPI SEE na način da obavijeste predsjedavajućeg DPPI SEE ili najave takvu vrstu interesa na Regionalnom sastanku DPPI SEE. Učestvovanje partnera odvija se na njegov vlastiti trošak i njegovim vlastitim finansijskim i ljudskim resursima. DPPI uglavnom sarađuje sa UN-om, i to s UNDP-om, ISDR i OCHA, predsjednikom Evropske komisije, NATO (Public Diplomacy Division), EADRCC, DEMA, SRSA, Džordž Maršal centar , RACVIAC-a, East-West Institut  i drugim partnerima.
Glavna obaveza Bosne i Hercegovine je da doprinosi izgradnji institucionalnih kapaciteta organizacije za upravljanje u katastrofama kako bi se unaprijedila prevencija katastrofa i spremnost u zemljama regije, i to:
– Djelovanjem u DPPI koji je regionalna mreža i posrednik u spremnosti i prevenciji od elementarnih nepogoda i tehnoloških katastrofa na području JI Evrope;
– Pružanjem podrške zemljama u regiji kako bi razvile i/ili dostigle najbolje moguće upravljanje u katastrofama, te s tim povezano zakonodavstvo, regulativu i kodekse kojima je cilj prevencija i ublažavanje katastrofa u skladu sa smjernicama i zajedničkom praksom prihvaćenom u EU i međunarodnoj zajednici;
– Jačanjem i unapređivanjem dvostrane i višestrane saradnje, pospješivanjem dvostranih i višestranih sporazuma između zemalja, te razmjene informacija na području spremnosti, prevencije i reagovanja na katastrofe na svim razinama između nadležnih tijela za upravljanje u katastrofama i relevantnih ministarstava na području JI Evrope, u skladu s nacionalnim propisima u vezi sa razmjenom informacija;
– Procjenom postojećih programa spremnosti za slučaj katastrofa i razvijanjem strategije da se ti programi unaprijede, te da se ta nastojanja integrišu u buduće projekte koji će uticati na programe;
– Jačanjem postojeće i buduće spremnosti i prevencije u katastrofama ulaganjem napora u edukaciju o javnoj bezbjednosti, s projektnim učinkom na poruke prevencije i ublažavanja;
– Utvrđivanjem i razmjenom stečenog znanja i najboljih primjera iz prakse.

Perspektive DPPI
Katastrofe u JIE imaju regionalnu dimenziju, a cijela regija dijeli zajedničke rizike i mnoge slične izazove u području elementarnih nepogoda i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem. Elementarne nepogode i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem mogu prouzrokovati ozbiljne štete koje ugrožavaju bezbjednost, bezbjednosnu zaštitu i blagostanje regije i njenih građana. Zbog toga, kvalitetna bilateralna i regionalna saradnja u području prevencije katastrofa, spremnosti i reagovanja na njih, može značajno doprinijeti spasavanju ljudskih života i jačanju socijalnog, ekonomskog i razvoja životne sredine, doprinoseći stabilnosti i poboljšavajući blagostanje regije i njenih građana. Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji o institucionalnom okviru Inicijative za prevenciju i pripravnost na katastrofe (DPPI) za jugoistočnu Evropu, zemlje su preuzele odgovornost za regionalnu saradnju u ovome području, a u skladu s planom djelovanja 2005.-2015. iz Hyoga: Jačanje kapaciteta nacija i zajednica na katastrofe.
Bitno je istaći povezivanje država kandidata i potencijalnih država kandidata u regiji jugoistočne Evrope sa Mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu kako bi se osigurala djelotvorna uzajamna pomoć u slučaju većih nesreća. DPPI ima obavezu podsticati nacionalne vlasti, nadležne za upravljanje u katastrofama u jugoistočnoj Evropi, da jačaju svoje kapacitete u vezi sa spremnošću i pripravnošću zajednice u odgovoru na elementarne nepogode i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem, te da jačaju saradnju u području upravljanja u katastrofama u okviru Memoranduma o saglasnosti o institucionalnom okviru Inicijative za prevenciju i pripravnost na katastrofe za jugoistočnu Evropu.
*Predmetnu analizu sačinio je istraživački tim Centra za sigurnosne studije uz projektnu podršku Instituta otvorenog društva (Open Society Institute).