ћирилица | латиница

20/11/2019 6:17
Налазите се на: Почетна » О нама

О нама

Републичка управа цивилне заштите обавља управне и друге стручне послове који се односе на праћење, усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђење извршења закона и других прописа у области цивилне заштите, израду програма цивилне заштите Републике, израду процјене угрожености на цијелој територији Републике, предлагање плана цивилне заштите Републике, прикупљање података о свим врстама појава и опасности које могу довести до природне и друге несреће по људе и материјална добра на угроженом подручју, осматрање, обавјештавање и узбуњивање, организовање, припрему и обучавање службе цивилне заштите у складу са програмима и плановима обуке, организовање и опремање јединица цивилне заштите на нивоу Републике, вршење избора и вођење научноистрачивачких пројеката у области цивилне заштите, пружање стручне помоћи, доношење упутстава и инструкција за рад службе цивилне заштите јединица локалне самоуправе, инспекцијски надзор у области цивилне заштите, уклањање НУС-а, деминирање, међународну сарадњу из области цивилне заштите, спасавање од природних и других несрећ а, предузимање превентивних, оперативних и постоперативних мјера у случају настанка природних и других несрећа, вођење евиденција у области цивилне заштите и друге послове у складу са законом.  Републичка управа цивилне заштите је у саставу Министарства унутрашwих послова.

Систем заштите и спасавања

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа, епидемија, посљедица ратних дејстава, посљедица тероризма и других опасности и несрећа које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину, укључујући и мјере опоравка од насталих посљедица

Систем цивилне заштите обухвата програмирање, планирање, организовање, обучавање и оспособљавање, провођење, надзор и финансирање мјера и активности за заштиту и спашавање од природних и других несрећа с циљем спречавања опасности, смањења броја несрећа и жртава, те отклањања и ублажавања штетних дјеловања и посљедица насталих од природних и других несрећа.

Цивилна заштита

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби,  организација и удружења на заштити и спашавању људи и материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава.
Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и невојне природе.